KT jkv. 2011.10.25

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

23/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. október 25-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint,

valamint Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja és Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Lejárt idejű határozatok:

-          Bursa Hungarica ösztöndíjról és a helyi felsőoktatási támogatásról a felhívást a honlapunkon és a hirdetőtáblákon közzétettük. A pályázatok beadási határideje: 2011.11.14.

-          Temető parkolónak a műszaki átadása megtörtént.

-          A dohányzási tilalomról szóló rendeletről a tájékoztatást kifüggesztettük a buszmegállókba és a középületekbe. A dohányzást tiltó táblák is megérkeztek ma.

-          Kátyúzás pótmunkái és a Patak sori árokjavítás elkészült.

-          A zárt ülésen megszavazott határozat végrehajtása is megtörtént.

 

Előző ülés óta történt események:

-          szeptember 28. Sopronban a Fertő-táj Világörökség Egyesület gyűlésén voltam.

-          szeptember 29. Meglátogattam a fertőrákosi iskola és az óvoda rendezvényeit.

-          október 6. Sopron-Fertőd Kistérségi elnökségi ülésén voltam.

-          október 8. A Fertőszéplaki Tökfesztiválon vettünk részt, Fojtyik József készített finom étkeket.

-          október 10. Steinheim képviselői jártak itt a búcsú ügyében.

-          október 11. Az iskolakonyha átadásán voltunk bejáráson.

-          október 12. Kistérségi közgyűlésen vettem részt Lövőn.

-          október 13. A tűzoltószertárban polgári védelmi alapképzésben részesült az a 15 személy, aki a polgári védelmi alapszervezetben tag, illetve az intézményvezetők.

-          október 15. Piknik emlékhelynél egy osztrák községből érkező látogatókat kalauzoltam.

-          október 17. Sopronban Kistérségi elnökségi megbeszélésen vettem részt.

-          október 21. Az iskolában az október 23-i megemlékezésén vettünk részt a jegyző úrral, valamint Földes Tamás és Puskás Csaba képviselő urakkal

-          október 25. Kapuvári Vízitársulat megbeszélésen vettem részt.

A mai napon a Vízügy munkatársa járt itt, a patakot végigjártuk. Az iskolával szembeni surrantó miatt érkezett, de a Patak sort is megnéztünk. Az ecetfákat ritkítani fogják. Megmutattam neki, hogy milyen balesetveszélyes az út és a patakmeder közötti rész. Kérte, hogy ezt fényképezzük le és a képeket Győrbe a Vízügyhöz küldjük el. A Patak soron megmutattam azt is, hogy a patakmeder támasztó kövei megcsúsztak, de azzal nem tudnak semmit kezdeni. Azt is megnéztük, hogy az ott lakók hogyan tartják rendben a kertjük végében elhelyezkedő patakmedret.

Ennyit szerettem volna elmondani. Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. Gömöri Zsolt beadványa.

Előterjesztő:    Baltigh Márta polgármester

 

 1. Hajdú Tamás kérelme (önkormányzati szőlőterületek 25 éves bérlete)

Előterjesztő:   Baltigh Márta polgármester

 

 1. Közmeghallgatás időpontja.

Előterjesztő:    Baltigh Márta polgármester

 

 1. 70. életévüket betöltött személyek köszöntése.

Előterjesztő:    Baltigh Márta polgármester

 

 1. A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása.

Előterjesztő:    dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Szabályozási Terv módosítása.

Előterjesztő:    dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Előterjesztés Sopron Holding Zrt. pótmunka árajánlat megtárgyalására.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Előterjesztés Fő utca padkarendezés pótmunka árajánlat megtárgyalására.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Előterjesztés Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési és kiviteli terveinek elkészíttetésére.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                             Gömöri Zsolt beadványa

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, ismerve a család nehéz anyagi helyzetét.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

105/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Gömöri Zsolt beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gömöri Zsolt (Fertőrákos, Kőbánya sor 17.) 2011. szeptember 8-án kelt beadványát és azt az alábbi feltételekkel támogatja:

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő fertőrákos 386/6 hrsz. ingatlanból a földmérés eredményeként jelzett 18 m területet az önkormányzat 18.000.- Ft, azaz tizennyolcezer forint összegben ajánlja fel megvételre.

 

A vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

 

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen a földmérés, az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 15.

 

 

 

2.napirendi pont:                               Hajdú Tamás kérelme

(önkormányzati szőlőterületek 25 éves bérlete)

 

           

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt az ügyet és úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, ha értékbecslés alapján megvásárolná ezeket a területeket és úgy telepítené be. A szerződésbe azt is kértük bevenni, hogy amennyiben 2 éven belül nem történik meg a szőlővel való betelepítés, akkor a bérleti szerződés felmondásra kerüljön. A Pénzügyi Bizottság ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra az előterjesztést.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az értékbecslés megtörtént. Elővásárlási jogként beleírjuk a szerződésbe a területek megvásárlásának lehetőségét ezen a vételáron a mindenkor hatályos Földtörvényre hivatkozva, azzal a kiegészítéssel, hogy ezek az összegek 3 évig érvényesek, a külföldiek földvásárlási moratóriumának várható feloldásáig (2014.), tekintettel arra, az értékbecslő szakvéleménye szerint a földterületek értéka a moratórium feloldása után várhatóan megemelkedik.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mi a ráció abban, hogy most valakinek 25 évre kiadunk földet, 25 évre elkötelezzük magunkat,. Gyakorlatilag lemondunk erről a területről és elővásárlási jogot biztosítunk neki.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Legalább valaki gondozza azt a területet, ami eddig parlagon hevert.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ez most egy elhagyatott, gazos terület. Ráadásul, mivel szőlőként van nyilvántartva, a hegyközségnek fizetni kell díjat ezután a terület után. A terület megvásárlása is szerepel a bérlő terveiben, azonban most nem tudja meg is vásárolni és szőlővel is betelepíteni a területet. Amennyiben termőre fordul a szőlő, meg kívánja vásárolni ezeket a területeket.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Minden ilyen bérleményt el kellene adni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Hogyan fog alakulni a bérleti díj 25 évre előre?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az benne van a szerződésben, hogy minden évben felülvizsgálja a képviselő-testület a bérleti díjat és az infláció mértékével, valamint a felek megállapodása alapján emelhető.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Határozatlan időre kellene megkötni a bérleti szerződést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azért kell 25 éves szerződés, mert csak így tud állami támogatást kérni.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

106/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Hajdú Tamás kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdu Tamás (9421 Fertőrákos, Platán utca 13.) a Fertőrákos 0124/23 hrsz., Fertőrákos 0124/24 hrsz. és a Fertőrákos 0180/38 hrsz. szántó és szőlő besorolású ingatlanok 25 évre szóló haszonbérletéről szóló kérelmét és azt az alábbi feltételekkel támogatja:

 

 1. A fenti helyrajzi számok tekintetében az önkormányzat által megbízott értékbecslő becslésén alapuló összeg elővásárlási jogként a szerződésekbe rögzítésre kerül.

 

 1. A haszonbérbevevő vállalja, hogy 2013. december 31-ig a területeket betelepíti szőlővel, melyet a Hegyközség által kiállított nyilatkozattal igazol.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződéseket ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 1.

 

 

3.napirendi pont:                              Közmeghallgatás időpontja

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A novemberi képviselő-testületi ülés előtt tartanánk meg 16.00 órakor a közmeghallgatást.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

107/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Közmeghallgatás időpontjáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi közmeghallgatás időpontjára 2011. november 29-én 16.00 órát jelöli meg.

Helyszín: Fertőrákos Polgármesteri Hivatal I. emeleti KT terem (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.).

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. november 30.

 

 

 

4.napirendi pont:                  70. életévüket betöltött személyek köszöntése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A 70 év felettieknek 2000,-Ft-os ajándékutalványt adnánk, melyet a Fő utcai boltokban válthatnának be, a felhasználási idő hosszabb lesz, mint tavaly. Az iskola tornatermében tartanánk a köszöntőt 2011. 11. 22-én kedden 15 órakor. Forralt borral és pogácsával fogadnánk az időseket. Tatai Lacit újra megkérném egy kis muzsikálásra, mert tavaly is nagy sikere volt. A legidősebb embert külön köszöntenénk.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

108/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

 1. életévüket betöltött személyek köszöntéséről

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 70. életévet betöltött fertőrákosi lakosok részére 2.000 Ft értékben ajándékutalványt szerezzen be, valamint ezek átadására ünnepséget szervezzen.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében erre a célra fordítható összeget (450 e Ft) – az általános tartalék terhére – 70 e Ft-tal megnöveli.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 30.

 

 

5.napirendi pont:                  A temetőkről és a temetkezésekről szóló

    11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Jogi és Ügyrendi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és annak elfogadását egyhangúlag támogatja.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelet módosítását. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2011. (X.28.) rendelete

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

6.napirendi pont:                             Szabályozási Terv módosítása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Tegnap volt egy megbeszélés a Regioplan Kft. képviselőivel. A tegnapi megbeszélés alapján az előterjesztésben foglaltakat módosítottam. Ezt a tervezetet elküldtem a Regioplan Kft-nek, számukra ez elfogadható, de kell egy képviselő-testületi határozat ennek a tervezetnek az elfogadásáról.

A Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tegnapi ülésén, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság az előterjesztésben szereplő módosításokkal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Községfejlesztési Bizottság által támogatott határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

109/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Szabályozási Terv módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Regioplan Kft. által készített, Rp.259-1. munkaszámú, Szabályozási Terv és helyi építési szabályzatmódosítás, Vizsgálati, értékelési és javaslattételi dokumentáció című munkarészben foglaltak alapján megindítja a szabályozási tervét és a helyi építési szabályzatát szükséges mértékben módosító tervezést.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2008. (X.21.), a 2/2009. (II.5.), 3/2011. (III.1.) rendelettel módosított, a Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) rendeletét és mellékleteit az alábbiak szerint kívánja módosítani:

 

 1. Az ún. kőhídi lakóterület-fejlesztési területen:

A jelölt beépítési ütem határát északi irányban terjeszti ki, úgy, hogy a tervezett út mindkét oldalán az I. ütemben kialakíthatók legyenek telkek. Az egyes ütemek közötti váltás feltétele a megelőző ütem területén alakítható telkek legalább 60 %-ának főépülettel való beépítése. A területet feltáró utak szakaszosan is kialakíthatók, az egyes szakaszokon végforduló létesíthető. A szennyvíztisztító jelölt védőtávolsága és a védőtávolságon belüli területekre vonatkozó előírás törlésre kerül.

 

 1. A Kiserdő utca és a Meggyesi út csomóponti területén és ezen utak területén:

A Kiserdő utca közterületi határát a meglévő állapot figyelembevételével állapítja meg 12,0 méter szélességgel. A Meggyesi út közterületi szélessége a Kiserdő utcától északkeleti irányban a meghatározott 22 méterről folyamatosan csökkentésre kerül a kialakult állapot szerinti szélességre.

 

 1. A Kőfejtőtől délre elhelyezkedő lakóterület-fejlesztési területen:

A jelölt feltáró út határát úgy pontosítja, hogy a tervezett körforgalom helyett végforduló legyen kialakítható.

 

 1. A védett pajtasor terület jelölést és a szolgalmi joggal alakítható gyalogútra vonatkozó előírást törli.

 

5.A Kovácshegy utcától északra eső lakóterület fejlesztési terület megközelítését a Fertő-Hanság N. P. területén, a Pataki István utcáig kijelölt úton biztosítja.

 

 1. A 1132/9 és a 0235/21 hrsz-ú területen a tervezett autóbusz-forduló számára szükséges területet biztosítja.

 

 1. A helyi építési szabályzatot kiegészíti a kedvező utcakép kialakítására és védelmére vonatkozó azon előírásokkal, melyek meghatározzák, hogy a szomszédos telkeken az utcaképet meghatározó épületek egymáshoz viszonyított homlokzatszélessége és –magassága, valamint az alakítható telkek egymáshoz viszonyított szélessége közötti eltérés mekkora lehet.

 

 1. A 916 hrsz-ú telek és a tőle délre eső, 921 hrsz-ú telekig terjedő telkek közterületi kapcsolatát a meglévő állapotok figyelembe vételével biztosítja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. január 31.

 

 

 

7.napirendi pont:                  Előterjesztés Sopron Holding Zrt pótmunka

árajánlat megtárgyalása

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot is.

Két munka szerepel az árajánlatban: az egyik a temető parkolónál az árok és a folyóka kiépítése,

a másik a surrantó elkészítése a középső iskolával szemben, ami sürgős lenne.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

110/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Sopron Holding Zrt pótmunka árajánlatról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron Holding Zrt. 2011. október 24. napján beérkezett pótmunka árajánlatát és azt az alábbi tartalommal elfogadja:

 

Fertőrákos Fő utca vízelvezető árok javítás és folyóka építés: 616.306 Ft + ÁFA, azaz hatszáztizenhatezer-háromszázhat forint + általános forgalmi adó;

 

Fertőrákos Fő utca folyóka és surrantó építés: 79.805 Ft + ÁFA, azaz hetvenkilencezer-nyolcszázöt forint + általános forgalmi adó;

 

Kivitelezési határidő: 2011. november 30.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést ellenjegyezze, a munkálatokat – az önkormányzati műszaki ellenőr segítségével – folyamatosan ellenőrizze, az elkészült munkát átvegye, az elkészült munkáról kiállított számlát határidőben – az önkormányzat általános tartalékának terhére – a vállalkozó részére kifizesse.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 30.

 

 

 

8.napirendi pont:                    Előterjesztés Fő utca padkarendezés

pótmunka árajánlat megtárgyalására

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A padkarendezés tervezésére kértünk ajánlatot.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ez a Fő utcán a Hegy utca és a Madonna szobor közötti rész padkarendezésének tervezésére kaptunk árajánlatot a polgármesteri hivatal oldalán. A tervezési díj 80.000,-Ft+ÁFA november 15-i átadási határidővel.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Községfejlesztési Bizottság által támogatott határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

111/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Fő utca padkarendezés pótmunkáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László által a Fertőrákos Fő utcájának (csak a Polgármesteri Hivatal oldalán) a Fő utca Hegy utca csatlakozásától az alsó-várfalig történő padkarendezéséről szóló 80 e Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + általános forgalmi adó összegű tervezői ajánlatát, melyet – az általános tartalék terhére – elfogad.

 

A tervszállítási határidő: 2011. november 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített megbízási szerződést ellenjegyezze, annak kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 15.

 

 

 

9.napirendi pont:                    Előterjesztés Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési és

                       kiviteli terveinek elkészíttetésére

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Kértünk árajánlatot a tervek elkészítésére Freiler László tervezőtől. Tegnap egyeztettünk a Regioplan Kft. munkatársaival is, hogy mit és hogyan lehet. A Regiplan Kft. munkatársai és Freiler úr is egyeztettek azért, hogy mindenben megfelelő és a HÉSZ-ben is szereplő terv szülessen. Freiler úrtól kaptunk egy 40.000,-Ft+Áfa-s és egy 60.000,-Ft+ÁFA-s árajánlatot az engedélyezési és kiviteli tervekre, de ezekben nincs benne a közvilágítás csak a buszforduló és a járda.

A laktanyával szemben áll egymás mögött 2 ház, hömpölyög be a víz hozzájuk. Oda tennénk a járdát, ami terelné a vizet is.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Kiemelt szegély kell, ami tereli a vizet.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A másik oldalon nagyon rossz állapotban van a járda. Azt kellene inkább megcsinálni és zebrát.

 

Dr. Horváth Ákos a jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A zebrát kiépíteni sokkal drágább lenne.

 

Puskás Csaba képviselő:

A Kastély előtti buszmegállóval mi a helyzet?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A tervező utána nézett és a jogszabály lehetőséget ad bizonyos esetekben öböl nélküli buszmegállóra, de a Közút preferálja a buszöblöt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Évek óta simán megáll a busz a Kastély előtt, ami lemegy a Fertő-tóra és visszafelé is.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A terveztetésben a buszöböl is benne van, ha ezt kivesszük, akkor újra kell terveztetni, de az autóbuszöblök kivitelezése drágább, mint az öböl nélküli megálló.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Amennyiben a Kastély előtt buszöböl lesz kialakítva, akkor kerékpárutat már nem lehet kialakítani.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mikor lesz itt kerékpárút? Kb. 2 milliárd Ft-os költségen lehetne a falun átvezetni egy kerékpárutat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szakaszolni is lehetne.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Javasolom, hogy jövő évtől a képviselői alapból évente 1-1 szakaszt csináltassunk meg a kerékpárútból.

 

Dr. Horváth Ákos a jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Vagy a járdát is lehet szélesíteni és „kerékpárút” jelet felfesteni.

 

Puskás Csaba képviselő:

A falun keresztül egyszerű kerékpárlogót felfesteni is lehetne, több helyen van ilyen Ausztriában is.

 

Baltigh Márta polgármester:

A buszöböl már meg van terveztetve, menjen most már így.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Csak úgy lehetne egyébként is kerékpárút, ha az egyik oldalon nem lesz járda.

 

Baltigh Márta polgármester:

A kerékpárút most nem aktuális.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Akkor soha nem lesz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Vagy itt a Kastély előtt levisszük a Patak sorra a kerékpárutat és a Puskás Étterem előtt vezetnénk vissza a Fő utcára.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Ez egy jó ötlet, de akkor a jelenlegi kis hidat meg kell erősíteni és szélesíteni itt a Patak sornál.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor maradunk az autóbuszöbölnél és a buszforduló engedélyezési tervét kiegészíttetjük elektromos tervezéssel.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

112/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

buszforduló engedélyeztetési és kiviteli terveiről

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László által a Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési és kiviteli tervezésére vonatkozó ajánlatát és azt az alábbi tartalommal elfogadja:

 

 1. Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési terv:

Vállalkozási díj: 60.000 Ft + Áfa, azaz hatvanezer forint + általános forgalmi adó.

A tervszállítási határidő: 2011. november 30.

 

 1. Fertőrákos buszforduló kiviteli terv:

Vállalkozási díj: 40.000 Ft + ÁFA, azaz negyvenezer forint + általános forgalmi adó.

A tervszállítási határidő: a jogerős építési engedélytől számított 2 hét.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített megbízási szerződést ellenjegyezze, annak kifizetéséről – az önkormányzat általános tartalékának terhére – határidőben gondoskodjon.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszforduló megvalósításához szükséges területek megvásárlásáról haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a tulajdonosokkal, és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a területre vonatkozó kisajátítási eljárást indítsa el.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 30., illetve folyamatos a terület önkormányzati tulajdonba

kerüléséig.

 

 

 

 

Egyebek

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A Nemzeti Park munkatársaival beszéltem a sportöltöző – focipálya közötti részen kialakítandó ideiglenes, murvával leszórt közösségi tér ügyében. A Nemzeti Parknak semmi kifogása nincs, ha nem lesz betonozás, aszfaltozás. Itt meg lehet majd tartani a jövő évi búcsút.

 

Baltigh Márta polgármester:

Villanyszerelővel meg kell nézetni az áramvételi lehetőséget és a kapacitást, milyen villanypózna van.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Ott sátrat majd fel lehet állítani, amit hoznak a vállalkozók.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Volt egy olyan határozata a képviselő-testületnek, hogy a polgármester Asszony október 25-ig beszámol arról, hogy SMJV Polgármesterével milyen tárgyalásokat folytat a Kőfejtő ügyében.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előző testületi-ülésen elmondtam, hogy voltam megbeszélésen a SMJV polgármesterénél. December előtt sajnos nem tud semmit sem mondani, mert akkor fog kiderülni, hogy mi lesz a projekt sorsa. Azonnal fog szólni, ahogy tud valamit.

Kérem a tisztelt képviselő urakat, hogy a novemberi ülésig gondolkodjanak el azon, hogy decemberben nyitva tartsuk-e még a Kőfejtőt.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A zenekar fellépő ruhájának beszerzése hogy áll?

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénteken lesz méretvétel, decemberben elkészülnek a ruhák.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Gondolkodjunk-e abban, hogy decemberben a Kisalföldben megjelentessük az elmúlt 1 évben megvalósult beruházásokat, újdonságokat?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Igen, a Kisalföldben fontos a megjelenés, a Rákosi Hírmondótól függetlenül. A Hírmondó a fertőrákosi embereknek szól, a Kisalföldet mások is olvassák.

 

Földes Tamás képviselő, 1 év történetét Pénzügyi Bizottság elnöke:

Le lehetne írni az elmúlt 1 év történetét és fotóssal megörökíttetni az elkészült újdonságokat, beruházásokat. Meg kellene jelölni a napot, amikor meg szeretnénk jelentetni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Hírmondót november elején, de legkésőbb november közepén meg kellene jelentetni, az adventi hétvégék programjait is bele kell venni.

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

                                                                    Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                     dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                            jegyző