Kt jkv. 2012.11.27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

26/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. november 27-én 16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi nyílt ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő,

Földes Tamás, képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

Kovács Pál képviselő,

Szentesi Ervin képviselő.

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslatom, hogy az első napirendi pont tárgyalását kezdjük meg és utána térjünk át a beszámolóra, majd a többi napirendi pontra, hogy a Soproni vízművel kötendő szerződés ügyében Rádonyi László Vezérigazgató Úr tájékoztatását meghallgassuk.

 

Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem szavazzunk:

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot és a napirendi pontokat elfogadta:

 

Nyílt ülés:

 

 1. Soproni Vízművel kötendő megállapodás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2012.  évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. BURSA Hungarica elbírálásáról szóló szabályzat módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A Polgármesteri hivatal munkatársainak évvégi jutalmazása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A polgármesteri Hivatal új telefonhálózatának beszerzése és kivitelezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal új gázkazánjának beszerzése és kivitelezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Mithrasz szentély átvétele.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A fertőrákosi 074/157 hrsz önkormányzati úton sárrázó építése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Zárt ülés:

 

 1. BURSA Hungarica felsőoktatási kérelmek elbírálása.

    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjának elbírálása

    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk rá az 1. napirendi pontra. Köszöntöm a vezérigazgató Urat és átadom neki a szót.

 

Rádonyi László:

A víziközmű törvény előírásai szerint 2013. január 1. nappal a víziközmű fejlesztési hozzájárulásból elkészült műveket át kell adni az önkormányzatok részére, akik azt üzemeltetésre visszaadják a vízműnek.

Különválasztottuk a szerződéseket, első szerződésben a 2012. évig elkészült, már lezárt beruházásokról szól a szerződés, aminek átadása a befizetett víziközmű fejlesztési hozzájárulás arányában történik. Ebben a szerződésben szerepel, ki mennyi víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizettet be, ezekből milyen beruházások valósultak meg, és ezek különbözetét az önkormányzatok visszakapják. Ezt a pénzösszeget az önkormányzatoknak elkülönített számlán kell kezelni és csak víziközmű fejlesztésekre fordíthatják. Ezzel az átadással az önkormányzatnak nem keletkezik ÁFA befizetési kötelezettsége, magyarul az ÁFA mértéke megspórolható a rendszerből.

A második szerződés a folyamatban lévő, 2012. évi beruházásokról szól. Ezek elszámolása folyik, mely kapcsán a kötelezettséget is átadjuk az önkormányzatokanak, azonban ezt egészében Sopron MJV. kapja. Ezzel Önöknek nem lesz gondja.

 

Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:

A szerződésben szereplő, önkormányzat által kapott összeg 220 e Ft, amit elkülönített számlán kell tartanunk, azt csak ilyen beruházásokra költhetjük és egyeztetni kell a Szakértő Bizottsággal. Ezt értem. A szerződés szerint 2012. november 15. határnappal történik az elszámolás. A szerződésben szerepel a nettó érték és a jelenlegi forgalmi érték. Vélelmezem, hogy a forgalmi érték egy piaci értéket jelenthet, mert a kettő között eltérés van. Az ÁFA tartalmat a szerződés alapján viszont be kell fizetnünk, ami több mint 800 e forint.

 

Wild Robert képviselő megérkezik.

 

Rádonyi László:

Az ÁFA összeget befizetik, ami visszaigényelhető.

A 2013. évtől változik a rendszer, térítésmentesen száll az önkormányzatokra az átvett beruházás részaránya, ezért ÁFA befizetési kötelezettség már nem keletkezik.

 

 

 

Dr. Horváth Ákos JÜB külsős tag:

Eddig ezek a vagyontárgyak a vízmű tulajdonában voltak, most a műtárgyak osztatlan tulajdonba kerülnek át az önkormányzatokhoz.

 

Puskás Csaba képviselő távozik.

 

Rádonyi László:

Vagyoni arányoknak megfelelően kerülnek át az önkormányzatokhoz.

Beszélnék még Önöknek az önkormányzatok által a jövő évtől szedhető nem közületi szolgáltatóktól, tehát magánszemélyektől szedhető víziközmű fejlesztési hozzájárulásról. Ennek mértéke a közületektől minden évben beszedett összeg egy bizonyos százaléka lehet, ez az összeg kb. 85-120 e forint között mozog. Ez attól lenne beszedhető, aki rácsatlakozik a vízmű által működtetett rendszerre. Azt gondoljuk ez egy igazságos rendszer lenne, és a már csatlakozott személyeket nem érintené. De ebből a befolyó összegből lehetne a fejlesztéseket finanszírozni.

Ezt mind a 40 önkormányzatnál szeretnénk, ha bevezetnék, most csak jeleztem, hogy gondolkodjon rajta az önkormányzat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Lenne még egy kérdésem. A tűzcsapokra felszerelt vízvételezési lehetőséget a téli időszakra leszerelik, mert jönnek a fagyok?

 

Rádonyi László:

Ezen a héten leszerelésre kerülnek és egy rádiótávirányításos rendszer lesz csatlakoztatva, hogy egy fő legfeljebb 20 liter vizet tudjon vételezni és annál többet nem, amit a törvény előír.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönöm a választ, amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

109/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. által előkészített, a beszedett viziközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolásáról és az egyenleg kifizetéséről, valamint a beszedett viziközmű-fejlesztési hozzájárulásból megvalósított beruházások ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló két szerződés-tervezetet, melyeket változatlan formában elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a két szerződést aláírja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Áttérnék a lejárt határidejű határozatok végrehajtására és a beszámolóra.

 

-     Ifj. Tar László és Szedenics Péter ki lett értesítve a bérleti, illetve az adásvételről szóló határozatról, azonban mindketten írásban jelezték, hogy visszalépnek.

-     Általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár részére elküldtük, akik 2012. november 15-i nappal azt átvezették.

-     Járási hivatalokkal kapcsolatos megállapodás aláírása október 19-én megtörtént.

-     Néhai Szekeres János atya bútorainak Erdélybe szállítása megtörtént.

-     Madonna-tér parkrendezése elkészült, az átadása és a pályázat elszámolása megtörtént.

-     Kultúrház pályázat módosításra írt levél elküldésre került, azonban időközben kiderült, hogy a módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha az új épületre komplett tervdokumentációval rendelkezünk, ez az idő rövidsége, december 31. miatt nem lehetséges. Ezért a következő testületi ülésre előterjesztés készül a pályázat visszamondásra.

-     Játszótér és zöldterület kialakításra benyújtható pályázat beadási határidejét módosították november 30-ra.

-     074/157 hrsz. önkormányzati úton sárrázó építése pedig napirendi pont lesz a mai napon.

 

Beszámoló az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakról:

 

-     Október 17.            Sopron-Fertőd Kistérségi Tanácsülés Sopronban;

-     Október 18.            Leader Egyesületi tájékoztató Fertőszentmiklóson;

-     Október 19.            Járási megállapodás aláírása Győrben;

-     Október 24.            Madonna tér avatás;

Tervtanács ülése Fertődön;

-  Október 25.             Nyugdíjasok köszöntése megtörtént, itt mondanék külön köszönetet Kovács Pál és Puskás Csaba képviselő Uraknak, akik a szervezésben nagy segítséget nyújtottak.

-     Október 29.            Közös önk. hivatallal kapcsolatos egyeztetés Kópházán.

-     November 8.           Mithrasz szentély átadása ügyében Tóth Imre Soproni Múzeum igazgatójával 

történt egyeztetés.

-     November 9.           Soproni vízmű megbeszélés Sopronban.

-     November 10.         Emberi Erőforrások Minisztériumában egyeztetés a Mithrasz szentély átadás.

ügyében.

-     November 13.         Közös önk. hivatallal kapcsolatos egyeztetés Kópházán.

-     November 19.         Nagycenken katasztrófavédelmi tájékoztatás.

-     November 21.         Tervtanács ülésén vettem részt Fertődön, míg a Jegyző Úr Sopronban a

járások kialakításával kapcsolatos megbeszélésen.

-     November 22.         Gy-M-S Megyei területfejlesztési koncepció ismertetése Sopronban.

 

Puskás Csaba képviselő megérkezik.

 

Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a beszámolót.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

 

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2012.  évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A bevételek időarányosan teljesültek, kiadások alatta vannak a tervezettnek a beruházások elhúzódása miatt, az adóbevételek beszedése jól halad.

Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk, feladatelmaradás nem történt.

Lekötött pénzeink vannak amely forrásai a következő években megvalósuló beruházásoknak. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

110/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése I – III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő:  azonnal

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

 

Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A koncepció tartalmazza az áthúzódó beruházásokat és a jövőre tervezett új beruházásokat is. Ez a kiinduló munka a következő évi költségvetés megtervezéséhez. Ha a végleges költségvetést elfogadja az országgyűlés, akkor tudunk pontosabban tervezni.

Adóemeleést nem tervez az önkormányzat a jövő évre.

 

Dr. Horváth Ákos JÜB külső tagja:

Javaslom, hogy a Kőfejtő szerződésből a 2013. évben várható 40 millió forint bevétellel ne számoljon az önkormányzat.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Ez nem szerepel a bevételi oldalon, így a kiadásin sem fog.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Javaslom, hogy a koncepcióban ne szerepeljen a sárrázó kialakítása, viszont szerepeljen a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása és felhasználása.

Nem fogjuk felvenni a tiszteletdíjat, de tisztességes munkát végzünk, mit ahogy a képviselők is, ezért javaslom annak megállapítását.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A koncepció elkészültekor rendelkezésre álló információk alapján készült el a szövegtervezet, azóta azonban módosult pár dolog. A sárrázó kialakítása meghaladott már, erről a mai testületi ülésen döntés születik. A bizottsági tagok tiszteletdíját a következő költségvetésbe be lehet tervezni.

 

Wild Robert képviselő:

A Német Önkormányzat mindkét előterjesztést megtárgyalta és azt véleményezési joggal elfogadta.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

111/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése tervezésénél a koncepció irányelveit vegye figyelembe.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       A 2013. évi költségvetés előterjesztése

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 4. napirendi pontra.

BURSA Hungarica elbírálásáról szóló szabályzat módosítása.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A BURSA ösztöndíj elbírálásról szóló meglévő szabályzat módosítása vált szükségessé, tekintettel a jogszabályi változásokra, a Pénzügyi Bizottság nem szerepelt a szabályzatban, mint előzetes véleményező testület, valamint az ösztöndíj igénylő lapot már nem a szociális ügyintézőtől lehet igényelni, hanem az ún. EPER rendszeren keresztül lehet letölteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

112/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 51/2001. (X. 25.) KT. határozatával elfogadott BURSA Hungarica pályázat elbírálásáról szóló szabályzatot, melyet visszavon és a jelen határozat mellékletében szereplő Szabályzatot elfogadja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: azonnal.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az 5. napirendi pontra.

A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

A belső ellenőrzési terv elfogadása minden évben kötelező feladata a Képviselő-testületnek, melyet az idei évben is a kistérségen keresztül Patzner László belső ellenőrzési vezető készített el. Ebben a 2013. évben 2 ellenőrzés szerepel,az idei ellenőrzés utóellenőrzése és egy új témájú ellenőrzés.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

113/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervét megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot hitelesített formában a Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás Kistérségi Iroda belső ellenőrzési vezetőjéhez továbbítsa.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. december 1.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 6. napirendi pontra.

A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.

Átadom a szót a jegyző Úrnak.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

Az Országgyűlés nemrég fogadta el az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt, mely több ponton módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, azonban ezek a módosítások nem érintik a helyi adórendeleteink szövegezését, ezért azok ilyen jellegű módosítása nem szükséges. Elektronikus úton megkerestem a képviselőket az adórendeletek felülvizsgálatával és az adómértékekkel kapcsolatosan, ezekre választ sajnos nem kaptam, ezért úgy gondoltuk a Polgármester Asszonnyal, hogy az adómértékek változatlanul hagyását javasoljuk a tavalyi 10 %-os emelés után, melyet a Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén támogatott. Tekintettel arra, hogy az adórendeletek nem változnak, ebben a napirendi pontban nincs előterjesztés, ezt tájékoztatásul szántuk.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag egyetértett az adómértékek változatlanul hagyásával.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 7. napirendi pontra.

A Polgármesteri hivatal munkatársainak évvégi jutalmazása.

 

Átadom a szót a jegyző Úrnak.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

A tegnapi Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásáról szóló előterjesztést, melyet a bérmaradvány terhére 650.000 forint összegben támogatott. Az önkormányzati dolgozók jutalmazására 300.000 forintos keretet javasolt, melyet átcsoportosítással meg lehet oldani, valamint a Polgármester asszony részére 400.000 forint jutalmat javasolt.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Az előterjesztőnek szeretném kritikai észrevételként jelezni, hogy bővebben kellett volna az előterjesztést elkészíteni a Polgármesteri Hivatal munkatársai jutalmazásáról és annak indoklásáról. Indokolt az összeg felosztása a dolgozók között, hiszen az a betöltetlen álláshely bérmaradványából keletkezett.

A Polgármester Asszony jutalmával kapcsolatosan megjegyezném, hogy a dolgozók 10 %-os eltérítésének megvonása történt, ami a Polgármester Asszonyt nem érintette, valamint a személyi jövedelemadó változásokkal csak a Polgármester Asszony nettó jövedelme emelkedett a hivatalban.

Vélemémnyem szerint kevesebb összegről szóljon a jutalmazás. Kb. a fele legyen.

 

Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:

A 650 e forint elosztásával egyetéretek. Polgármester Asszony jutalmazása kapcsán: arról ő nem tehet, hogy az SZJA változások kapcsán csak az ő bére emelkedett. Úgy érzem, hogy ennek a megjegyzésednek éle van.

Büntetésnek érzem, ha csökkentjük a jutalom mértékét. A jutalmat arányosítani kell. Mihez arányosítunk? Nem akarok a múltban vájkálni, de a volt polgármesternek kifizettünk 3 hónap végkielégítést.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A Polgármester Asszony erről a jutalomról nem tudott. A tegnapi PB ülésen vetettem fel, ezen a napirendi pontnál nem vett részt az ülésen. Amióta polgármester, még nem kapott jutalmat, a fizetése sem emelkedett.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Én a Polgármesteri Hivatal 650 e forintjához képest érzem eltúlzottnak a 400 e forint jutalmat. A volt polgármester 3 havi végkielégítéséhez visszatérve a jelenlegi szabályozás függetlenül a polgármesterként betöltött évektől 6 havi végkielégítést ír elő kötelezően.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen került szóba úgy, hogy a költségvetési keretekben milyen összeget lehet adni. Ennyit enged a mozgástér.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

A köztisztviselők illetményalapja sem emelkedett 4-5 éve. Én úgy gondolom, hogy a polgármester mellett a jegyző majdnem ugyanolyan súlyú vezető, a hivatal szakmai vezetője, ezért ha megemelnénk a jegyző jutalmát kb. 300 e forintra, akkor helyreállnának az arányok.

Baltigh Márta polgármester:

Ebben az évben a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői nap alkalmából már volt jutalmazás.

 

Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:

Az alakuló ülésen, amikor a polgármester bérének megállapítása történt, Ecsédi képviselő Úr véleménye az volt, hogy kevesebb legyen a polgármester bére, mint az előző polgármesteré, hogy az emelés előtt a polgármester bizonyítson. Azóta eltelt 2 év.

 

Wild Robert képviselő:

Méltánytalanul kevés összeg lenne a polgármesteri hivatalnak a 650 e forint, amiben a jegyző jutalma is benne van, ezért javaslom, hogy emeljük meg. Lehessen kb. 1 havi fizetésnek megfelelő jutalmat adni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

A jegyző a munkáltató a Polgármesteri hivatalban, de az ő jutalmát ki állapítja meg?

 

Baltigh Márta polgármester távozik.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

Az SzMSz alapján – tekintettel arra, hogy a polgármester Asszony távozott – levezető elnök vezeti a Képviselő-testület ülését, aki a Pénzügyi Bizottság Elnöke.

 

Wild Robert képviselő:

650 e forint a polgármesteri hivatal kerete, a jegyző jutalmát a polgármester állapítja meg.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A köztisztviselői napon mennyi jutalom lett szétosztva?

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

Bruttó 450.000 forint.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Ezzel az arányok véleményem szerint helyreálltak.

 

Wild Robert képviselő:

Javaslom, hogy 1 millió forintos keretet állapítsunk meg a polgármesteri hivatnak.

 

Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:

Az egymillióban benne lenne a jegyzőé is?

 

Wild Robert képviselő:

Igen.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Javaslom, hogy 650 e forint jutalmat a polgármesteri hivatalnak és 300 e forint jutalmat a jegyzőnek állapítsunk meg. A jegyző külön jutalmát az Alpolgármesteri és Képviselői Alap terhére lehetne teljesíteni.

 

Wild Robert képviselő:

Javaslom, hogy 650 e forint jutalmat a polgármesteri hivatalnak és 350 e forint jutalmat a jegyzőnek állapítsunk meg.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

 

Elhangzott 2 módosító indítvány, szavazzunk az első módosításról:

Polgármesteri Hivatal: 650 e forint,

Jegyző 300 e forint,

Polgármester 400 e forint.

 

Megállapítom, hogy a módosító indítvány 2 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében nem került elfogadásra.

 

Felteszem a 2. módosító indítvány szavazásra:

Polgármesteri Hivatal: 650 e forint,

Jegyző 350 e forint,

Polgármester 400 e forint.

 

Megállapítom, hogy a módosító indítvány 4 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében elfogadásra került.

 

Kérem szavazzunk a módosított 1. határozati javaslatról:

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal 2 nem ellenében a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

114/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi jutalmazására tett előterjesztést és annak összegét 650.000 Ft-ban, azaz hatszázötvenezer forintban az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány terhére állapítja meg.

 

A jegyző jutalmát bruttó 350.000 forint, azaz háromszázötvenezer forint összegben – az Alpolgármesteri és Képviselői Alap terhére – állapítja meg.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalmazási keret elosztásáról és az összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. december 15.

 

Kérem szavazzunk a 2. határozati javaslatról:

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal 2 nem ellenében a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

115/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester évvégi jutalmazására tett Pénzügyi Bizottság által tett javaslatot, melyet bruttó 400.000 forint, azaz négyszázezer forint összegben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján költségvetésen belüli átcsoportosítással – elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. december 15.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Szünetet rendelek el.

 

 

Szünet

 

Wild Robert képviselő távozik.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Folytassuk az előterjesztések tárgyalását, térjünk át a 8. napirendi pontra.

A polgármesteri Hivatal új telefonhálózatának beszerzése és kivitelezése.

 

A hivatal telefonközpontja és hálózata cserére szorul a beérkezett 3 árajánlatot a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalta és az M&Z Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

116/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal új telefonközpontjának beszerzésére és kivitelezésére beérkezett árajánlatokat, melyek közül az M&Z Kft. 557.380 Ft + ÁFA, azaz ötszázötvenhétezer-háromszáznyolcvan forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát fogadja el a Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásai terhére.

 

Kivitelezési határidő: 2012. december 31.

 

A kivitelező a szerződésben 1 év teljes körű garanciát vállal a telefonhálózatra.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkösse és a teljesítésigazolás után a szerződéses összeget szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2013. január 15.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át a 9. napirendi pontra.

A Polgármesteri Hivatal új gázkazánjának beszerzése és kivitelezése.

 

A hivatal fűtésrendszerével gondok vannak, az új gázkazán felszerelésével 30 %-os energiamegtakarítás érhető el. A beérkezett 2 árajánlatot a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyaltuk és a Pénzügyi Bizottság az Egresits és Fiai Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

117/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal gázkazán cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére beérkezett árajánlatokat, melyek közül az Egresits és Fiai Kft. 839.028 Ft + ÁFA, azaz nyolcszázharminckilencezerhuszonnyolc forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – fogadja el.

 

Kivitelezési határidő: 2012. január 31.

 

A kivitelező a szerződésben 1 év teljes körű garanciát vállal a felújított fűtési rendszerre.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkösse és a teljesítésigazolás után a szerződéses összeget szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2013. február 15.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át a 10. napirendi pontra.

Mithrasz szentély átvétele.

 

Lehetőségünk van ingyenesen átvenni a Mithrasz szentély üzemeltetését az államtól, melyre még állami támogatás is igényelhető. Arra felhívom a figyelmet, hogy a bérbeadás esetén a látogatói létszámra nagy figyelmet kell fordítani, mert az alapján kapjuk az állami támogatást, valamint időben meg kell hirdetni a bérbeadást.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Pár szóban elmondanám az előzményeket. A Soproni Múzeum üzemeltette a szentélyt évi kb. 2 millió forintos veszteség mellett. Amikor a Szerdahelyiék átvették, óriási energiákat beleölve reklámozták és felfuttatták a látogatói létszámot, évi 10-15.000 fős létszámig.

Amikor megkereste őket a múzeum, hogy milyen összeget kínálnak, akkor az előző évhez hasonlóan 1.4 millió forintért kívánták bérbevenni, de egy másik fertőrákosi vállalkozó 2.8 millió forintért vette ki, azonban a látogatói létszám drasztikusan viszaesett.

 

Kovács Pál képviselő:

A felhalmozott tartozással mi lesz?

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Ez még nem derült ki, lehetséges, hogy átvehetjük a követelést is.

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

118/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi úton található Mithrasz szentély (nyilvántartási szám: MK/43483/2012.) átadásáról a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodás tervezetet, melyet változatlan formában elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a vagyon tulajdonjogáról és vagyonkezeléséről kezdeményezzen tárgyalást és az erről szóló megállapodás tervezetet a Képviselő-testület ülésére terjessze be jóváhagyásra.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át a 11. napirendi pontra.

A fertőrákosi 074/157 hrsz önkormányzati úton sárrázó építése.

 

3 verzió van a képviselő-testület előtt:

 

A Borsos féle ajánlat kb. 960 e forint összegben, melynek 25 %-át átvállalná,

A műszaki ellenőr által készített 2 féle variáció 1.4 millió és 2.9 millió forint összegben.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Javaslom, hogy tárgyaljon az önkormányzat a bánya tulajdonosával, hogy az utat tegye rendbe, gyalulja le a földréteget és az útcsatlakozásnál markolja ki az árkot.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

A bányaterületen lévő sorompót pedig szerelje le, ellenkező esetben birtokvédelemmel fogunk élni.

 

A dr. Ecsédi képviselő által tett módosító indítványt felteszem szavazásra.

Megállapítom, hogy a módosítást a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.

 

Felteszem a módosított határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

119/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos 074/157 hrsz. útra építendő sárrázó kialakítására elkészített műszaki leírásokat és költségbecsléseket és felhatalmazza dr. Ecsédi Károly képviselőt és dr. Nagy Attila jegyzőt, hogy az érintett bánya tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot, hogy az érintett útszakasz 2 oldali árkának kimarkolásáról és az úttest legyalulásáról, valamint az önkormányzati útra telepített sorompó leszereléséről tárgyaljon és annak eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassák.

 

Felelős: dr. Ecsédi Károly képviselő és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át az egyebek tárgyalására.

 

A Meggyesi út átadása folyamatban van, az a jövő év első felében átkerülhet, azonban az út átadásához a Magyar Közút részére országos közúttá minősítés szükséges, amit nekünk kell fizetni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Polgármester Asszony már felvette a kapcsolatot Sümegi Péter Igazgató Úrral a Magyar Közúttól, hogy ez az átminősítés hogyan fog történni, ki intézi és ami a legfontosabb, milyen költségekkel jár, választ erre a hétre várunk. Én a KKK-tól az átadásról szóló szerződést módosítottam, hogy az átadással kapcsolatos költségeket a Magyar Állam állja, azonban írásban jelezték, hogy így nem tudják elfogadni a szerződést, tehát nekünk kell fizetni a díjakat.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

A Balf-Fertőrákos közötti kerékpár úttal kapcsolatos konzorciumi szerződést SMJV holnaputáni közgyűlésén fogja elfogadni, utána kezdődhet a tervezés. A megállapított 450 milló forint az egész útszakaszra nem lesz elegendő, még kb. 400 millió forint kell, ami meg lesz. Csütörtökön jön az önkormányzathoz a tervező egyeztetésre.

 

Kőfejtő ügyben januárban újabb közbeszerzéssel elindul a projekt.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A ruszti Tűzoltó Egyesület megereste a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületet, hogy ingyenesen átadnának részükre egy tűzoltóhajót. A hajó a fertőrákosi kikötőben állna.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

A karbantartási, fenntartási költségeket ki állná?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Véleményünk szerint a katasztrófavédelemmel kellene szerződést kötniük erre. A magyarországi oldalon nincs tűzoltóhajó.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Már beszéltem az egyesületi tagokkal. Az egyesület a hajót nem tudja fenntartani, sem elhelyezni. A katasztrófavédelemmel egyezzen meg, hogy az legyen a költségviselő fél. Erre az önkormányzat támogatást nem tud biztosítani.

 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

 

Kmf.

Baltigh Márta           

polgármester

Dr. Nagy Attila

jegyző