Pályázat

Ikt.: FR/1145-2/2018.

 A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázat

A Német Önkormányzat Fertőrákos, mint a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) fenntartója az intézmény intézményvezetői pozíciójának betöltésére az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Vezetői megbízás időtartama 2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig.

Pályázati feltételek:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66 §-ában; 66/A §-ában és 67. §-ában foglaltaknak való megfelelés, valamint a 3. számú mellékletében felsorolt főiskolai szintű tanári végzettség,

Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megfogalmazottak alapján felső vezetői munkakörben szerzett legalább 5 év gyakorlat,

Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

Büntetlen előélet, valamint ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.

Előnyt jelent:

Pályázatírói végzettség,

Gazdálkodási, pénzügyi területen szerzett végzettség,

Német nyelvből legalább alapfokú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

A pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlatról munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével),

90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

A pályázó szakmai önéletrajza,

A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A pályázat személyesen, vagy postai úton nyújtható be a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) 2018. június 1. napjáig 12.00 óráig. Postai úton történő beadás esetén a postára adás napja nem lehet későbbi 2018. június 1. napjánál. Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi iktatószámot FR/1145/2018, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli), zárt borítékban kérjük megküldeni. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje:     

2018. június 18. 18.00 órakor tartandó Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületi ülés, melyet megelőz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek intézményvezetői pályázatról történő véleményének kikérésére.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palkovits János Elnök nyújt, a 06/99/530-024 -es telefonszámon.

Kelt Fertőrákos, 2018. április 24.

 Palkovits János
Elnök